DEKLARACIJA

„Tėvai turi pirmenybės teisę parenkant savo vaikų mokymą.“

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 26 str., 3 d.

LTF vizija – laisva kūrybinga asmenybė:

 • nusiteikusi mokytis ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti,
 • gebanti kelti sau prasmingus gyvenimo tikslus,
 • turinti įsisąmonintą humanistinių vertybių sistemą.

LTF misija – siekiant Lietuvos švietimo sistemos atgimimo:

 • vienyti Lietuvos vaikų ir studentų tėvus (globėjus) bendrai veiklai, kuri darytų įtaką šalies švietimo politikai;
 • kelti visuomenės sąmoningumą švietimo sistemos humanizavimo link;
 • atstovauti vaikų ir jaunuolių interesams, ginti jų teises visose švietimo ir mokslo institucijose.

Vertybės ir principai

 • Meilė ir dvasingumas, pagarba žmogui, pilietinis aktyvumas ir tautinė savimonė – pagrindinės vertybės, kuriomis turi būti grindžiamas ugdymo turinys, procesas ir visų ugdymo proceso partnerių santykiai.
 • Mokytojas, suvokiantis savo misiją puoselėti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą, pozityviai mąstančią ir mylinčią pasaulį asmenybę, yra pagrindinis sėkmingo ugdymo veiksnys.
 • Tėvų ir vaikų aktyvumas – ugdymo proceso sėkmės prielaida.
 • Tėvai, vaikai, pedagogai, savivaldybių ir valstybės švietimo institucijų administratoriai – ugdymo proceso partneriai.
 • Atsakinga sąmoningų tėvų įtaka vaikų ugdymo turinio bei proceso kokybei visose švietimo sistemos grandyse yra būtina.
 • Ugdymo turinys turi atitikti fizines, psichines ir dvasines vaiko galimybes, jo amžiaus tarpsnių ypatumus bei interesus.
 • Ugdymo procese pirmenybė teiktina gebėjimų prasmingai panaudoti įgytas žinias lavinimui, kūrybinio mąstymo ir vaizduotės, pasitikėjimo savo jėgomis, sąmoningos mokymosi motyvacijos bei poreikio mokytis visą gyvenimą puoselėjimui.

Veiklos prioritetai

 • Ugdymo turinio įvairovės ir pažangių humanistiniais principais pagrįstų pedagogikos iniciatyvų skatinimas.
 • Išmintingas ugdymo turinio optimizavimas, harmonizuojant šiuolaikinio aukštojo mokslo reikalavimus ir bendrojo lavinimo mokyklos galimybes.
 • Tėvų informavimas, konsultavimas ir mokymas – būtina Lietuvos švietimo kryptis.
 • LTF dalyvavimas lygiaverčiais pagrindais su švietimu susijusių institucijų veikloje.
 • Aktyvus LTF dalyvavimas, kuriant ir tobulinant įstatyminę švietimo bazę.
 • Siekimas Lietuvos politinių partijų atsakomybės už programiniuose dokumentuose numatytos, visuomenės interesą atitinkančios švietimo politikos įgyvendinimą.
 • Prielaidų, skatinančių iškreiptą konkurenciją tarp švietimo institucijų bei pačių ugdymo proceso dalyvių, įvardijimas ir pašalinimas.
 • Parama kūrybingiems, pagal humanistinius principus dirbantiems mokytojams.
 • Tinkamas ugdymo aplinkos įrengimas – būtina sąlyga sėkmingam švietimo tikslų įgyvendinimui.
 • Teisės aktų pataisų inicijavimas, siekiant nacionalinių masinio informavimo priemonių viešinamos medžiagos turinio ir vertybinės orientacijos atitikimo humanistinės etikos principams.
 • Vaikų interesų gynimas nuo vartotojiškos ideologijos ir savanaudiško verslo skverbimosi į švietimo įstaigas.

Susipažinti su asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ įstatais galite čia.