ATSTOVAVIMO ŠEIMŲ INTERESAMS STIPRINIMAS 2020

Lietuvos tėvų forumas drauge su Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija, Laisvos visuomenės institutu, Šeimos institutu, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2020“.

Projekto ilgalaikis tikslas – sutelkti ir sustiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Taip pat bus siekiama kuo didesnio atstovaujamos veiklos atitikimo šeimų poreikiams.

Per jau dvejus metus projekte bendradarbiaujančių NVO atsiradusius stiprius ryšius, palaikysime ir stiprinsime net ir po projekto AŠIS 2020 m. įgyvendinimo.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

 1. Sustiprinti sutelktas šeimos politikos srityje veikiančias NVO ir stiprinti jų ryšį su atstovaujamomis šeimomis.
 2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės/savivaldos institucijų.
 3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

PROJEKTO VEIKLOS

Siekiant užtikrinti NVO veiklos skaidrumą ir viešumą bus:

 • Sukurta ir pradėta naudoti ryšių su klientais valdymo sistema (CRM). Ši sistema padės rinkti ir sisteminti duomenis bei informuoti apie tai, kas vyksta šeimos politikos srityje, efektyviau komunikuoti, bendradarbiauti  ir dalintis informacija, taip pat gauti atsiliepimus.
 • Stiprinama Laisvos visuomenės instituto interneto svetainė ir jos skiltis, skirta šeimoms, kadNVO bei šeimos galėtų rasti svarbios teisėkūros procesų informacijos, statistikos, nuorodų į teisės aktus bei kitas aktualijas šeimoms.

Bus atlikta studija „Biopsichosocialinių paslaugų, siekiant šeimos ir vaiko gerovės plėtros stebėsena”. Tyrimu siekiama išanalizuoti, kaip vykdoma biopsichosocialinių paslaugų plėtra, siekiant šeimos ir vaiko gerovės Lietuvoje:

1) NVO ir savivaldybių institucijų teikiančių paslaugas šeimoms ir vaikams, paslaugų teikimo žemėlapis pasirinktose savivaldybėse. Pateikiamos rekomendacijos paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai pagal poreikius bei geresniam NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimui;

2) Kompleksinių paslaugų teikimo šeimoms, patiriančioms riziką, modelio kūrimas pasirinktoje savivaldybėje.

Atlikus studiją bus parengti siūlymai, teikiamos tyrimo rezultatais pagrįstos rekomendacijos dėl vaiko ir šeimos gerovės didinimo, optimalaus NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimo, pagalbos šeimoms, patiriančioms riziką, teikimo.

Vyks nuolatinis darbas atstovaujant dirbančias šeimas, siekiant geresnės dirbančių šeimų atstovavimo kokybės bei skatinant palankų derinančių šeimą ir darbą darbuotojų įvaizdį. Be to, bus atlikta apklausa – tyrimas, siekiant sukurti Šeimos įsipareigojimų ir darbo santykių (toliau – ŠĮDS) barometrą, parodantį darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų labiausiai vertinamas ŠĮDS priemones Lietuvoje. Rezultatų analizė bus naudojama rengiant argumentuotus pasiūlymus institucijoms.

Siekiant patobulinti narystės pagrindu veikiančių projekto dalyvių ir partnerių kompetencijas bus surengti mokymai pagal kiekvienos organizacijos veiklos kryptis:

 • Mokymai LTF aktyviems nariams lyderystės gebėjimų stiprinimui.
 • Mokymai NŠTA narėms regioninėms organizacijoms apie institucijų skelbiamų konkursų paraiškų rengimą, projektų vykdymą bei ataskaitų rengimą.
 • NŠTA narių bei bendradarbių forumas, kurio metu bus dalinamasi gerąja atstovavimo šeimoms ir darbo su šeimomis patirtimi, kuriami ir stiprinami ryšiai tarp organizacijų ir jų narių, jų tinklaveika, organizuojami mokymai šeimų organizacijoms aktualia tematika.

Bus užtikrinamas projekto partnerių ir valstybės bei savivaldybės institucijų ar įstaigų bendradarbiavimas šeimos stiprinimo srityje (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas posėdžiuose ir darbo grupėse, teikiami pasiūlymai):

 • švietimo srityje mokyklų bendruomenių, savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis;
 • dirbančių šeimų atstovavimo srityje su profsąjungomis, darbdaviais ir valdžios atstovais;
 • šeimų stiprinimo, žmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos, gyvybės apsaugos srityse savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis.

Bus organizuojami vizitai į Lietuvos regionus, susitikimai, siekiant asocijavimosi plėtros nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Vizitais į regionus, siekiama pristatyti šeimų organizacijų bendradarbiavimo galimybes, atliepti šeimų organizacijų atstovavimo poreikius, vietoje pasidalinti teorinėmis ir praktinėmis atstovavimo veikloje įgytomis žiniomis. Susitikimus taip pat vyks ir mokyklose, siekiant paskatinti tėvų aktyvų dalyvavimą švietimo procese.

Siekiant sustiprinti šeimų NVO institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose, projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus surengti šie mokymai:

 • Mokymai apie tėvų ir vaikų teisių apsaugą ir jų teisių pusiausvyros užtikrinimą šeimoje. Mokymų metu būtų derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse ir dalijimosi gerąja praktika sesijos.
 • Mokymai, skirti viešojo kalbėjimo įgūdžių instituciniame atstovavime ugdymui. Mokymų metu derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse, ir dalijimosi gerąja / blogąja praktika sesijos.
 • Mokymai apie NVO atstovavimą šeimoms nacionaliniu lygmeniu, akcentuojant darbo su parlamentinėmis struktūromis specifiką, galimus ir priimtiniausius derybų su parlamentinėmis struktūromis metodus, strategijas ir planus.
 • Tęstiniai mokymai apie šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo principus ir konkrečias metodikas, siekiant išmokti itin svarbių darbe su šeima įgūdžių, užtikrinant vaiko ir šeimos saugumą, nesmurtinio bendravimo ugdymo galimybes, krizių įveiką, agresiją mažinančių veiksnių panaudojimo ypatumus, ypatingą dėmesį skiriant krizę patiriančioms šeimoms.
 • Kūrybinio rašymo mokymai siekiant formuoti įgūdžius efektyviam NVO atstovų formuluojamos žinios skleidimui.

Bus suorganizuota konferencija, apimanti įvairių NVO gerosios darbo praktikos pranešimus, pateikiant pagrindines problemines sritis, su kuriomis jos susiduria, taip pat darbą grupėse – diskusiją, galimų sprendinių paiešką. Gerosios praktikos pagrindinėmis ir svarbiausiomis įžvalgomis bus pasidalinta socialiniuose tinkluose bei viešinama spaudoje.

Projekto partneriai dalyvaus tarptautiniuose susitikimuose, susipažins su tarptautine šeimų atstovavimo praktika ir užmegs kontaktus su kitų šalių nacionalinėmis ir tarptautinėmis šeimų organizacijomis.

Projektas vykdomas 2020 metais.

Projektas finansuojamas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2020 m. konkursą (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2020 m. kovo 4 d. Nr. NOBP1-139). Projektui skirta finansavimo suma – 64 074 Eur.

Projektas „Darni šeima, tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva“

Asociacija  „Lietuvos tėvų forumas” 2012 – 2013 metais Lietuvos mokyklose sėkmingai įgyvendino projektą „Darni šeima, tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva“. Džiaugiamės, jeigu Jūsų ugdymo įstaigos atstovai dalyvavo šio projekto renginiuose. Jeigu projekto metu Jūsų mokyklos neaplankėme, dabar atsirado puiki galimybė susitikti ir pasidalinti patirtimi naujame projekte Tėvų iniciatyvos ir pokyčiai mokykloje”. 2014 metais planuojama surengti dar daugiau paskaitų ir padėti įkurti  daugiau saviugdos klubų.

Nuo 2012 metų visoje Lietuvoje mokyklose buvo vykdomos kompetentingų lektorių vedamos paskaitos-diskusijos „Kartu mes galime daugiau!“. Šiomis paskaitomis visų pirma buvo siekiama įkvėpti mokyklos bendruomenę ir artimiau susipažinti su aktyviausiomis šalies mokyklomis, jų aktualijomis. Paskaitos yra ne tik teorija, bet ir aktuali praktika – jų metu vyksta diskusijos, rodoma video medžiaga, remiamasi realiais pavyzdžiais iš mokyklų gyvenimo Lietuvoje bei Vakarų Europoje. Interaktyvių paskaitų tradiciją „Lietuvos tėvų forumas“ tęs ir 2014 m. su nauja tema ,,Kur vaiko laimė ir sėkmė?”

Po paskaitų LTF ragina tėvus telktis mokykloje į saviugdos klubus ir siūlo moderatoriaus pagalbą.

Saviugdos klubo pagrindiniai tikslai:

tėvystės įgūdžių stiprinimas, santykių tarp tėvų ir vaikų gerinimas, plėtojant savęs pažinimo, savęs ir kitų suvokimo geresnius įgūdžius;

mokyklos bendruomenės  susitelkimo didinimas, siekiant tėvų individualių pokyčių ir prasmingo bei nuoseklaus indėlio siekiant pagrindinių švietimo tikslų.

Teiraujamės – ar Jūsų mokyklos bendruomenę domina tėvų saviugdos klubas?

Jei Jūsų atsakymas teigiamas, prašome pasirūpinti:

atsakingu asmeniu, kuris padėtų organizuoti saviugdos klubą Jūsų mokykloje – tai galėtų būti su tėvais gebantis bendradarbiauti mokytojas;

kandidatų paieška, nes klube gali dalyvauti  ne mažiau 8-15 žmonių.

Mus domina, ar sutiktumėte savo mokykloje sudaryti galimybę saviugdos klubą lankyti ir kitų mokyklų atstovams, kad švietimo aktualijos būtų nagrinėjamos platesniame kontekste?

Papildomą informaciją apie saviugdos klubų veiklą ir nagrinėjamas temas rasite čia: http://tevuforumas.lt/saviugdos-klubai/

Jeigu Jūs esate pasiruošę naujai pažvelgti į  save ir siekti pozityvių pokyčių mokykloje, dirbti, mokytis ir augti kartu darnioje mokyklos bendruomenėje, susitikime paskaitoje JŪSŲ mokykloje!

Sekite naujienas internetinėje svetainėje www.tevuforumas.lt

Jeigu turite klausimų ar norite užsiregistruoti susitikimams 2014 metais, susisiekite su mumis elektroniniu paštu 

LTF komanda