Kviečiame prisijungti naujus narius, tikinčius, kad kartu mes galime daugiau!

Noriu būti palaikančiuoju LTF nariu. Prašymas_priimti PALAIKANČIUOJU
Noriu būti tikruoju LTF nariu. PRAŠYMAS PRIIMTI Į LTF NARIUS 

Prisidėti prie LTF veiklų gali būdamas  tikruoju bei palaikančiuoju LTF nariu. Kad tapti tikruoju LTF nariu, tau reikės bent vienerius metus veikti palaikančiuoju LTF nariu. Jei matysi, kad tau norisi ir toliau aktyviai veikti, mielai lausime Tavo apsisprendimo prisijungti prie tikrųjų LTF narių.   Tapdami palaikančiaisiais nariais, jūs:

  • Pateksite į aktyvių švietimu berūpinančių tėvų bendruomenę, kuriai rūpi, jog mūsų visų vaikai augtų laimingi, bendruomeniški, aktyvūs ir sąmoningi;
  • Visą laiką gausite naujausią informaciją apie šiandienines švietimo sistemos aktualijas, alternatyvų švietimą, humanistinę pedagogiką;
  • Turėsite galimybę ugdyti save ir savo vaikus, dalyvaujant Lietuvos tėvų forumo susitikimuose, paskaitose, seminaruose, diskusijose;
  • Turėsite progą išreikšti savo pilietinę poziciją Lietuvos tėvų forumo vykdomose akcijose;

LTF įstatų išrašas:

5. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

5.1. Asociacijos veikloje galima dalyvauti kaip tikrąjam nariui arba kaip palaikančiajam nariui.

5.2.  Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos tikrųjų narių ir palaikančiųjų narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys. 5.3. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu. Tikruoju Asociacijos nariu ir palaikančiuoju nariu gali būti tėvai (globėjai), kurių vaikai (globotiniai) lanko lopšelius, darželius, bendrojo lavinimo mokyklas bei aukštąjį išsilavinimą teikiančias įstaigas, o taip pat ir kiti asmenys, pritariantys Asociacijos veiklai bei šiems įstatams.

5.4.  Asociacijos tikrojo nario teisės:             

5.4.1. Asociacijos tikrasis narys gali dalyvauti ir balsuoti Asociacijos narių suvažiavime;
5.4.2. Asociacijos tikrasis narys turi teisę naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
5.4.3. Asociacijos tikrasis narys turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, raštu pateikdamas prašymą pirmininkui;
5.4.4. Asociacijos tikrasis narys turi teisę dalyvauti rengiant ir tobulinant įvairius Asociacijos dokumentus;
5.4.5. Asociacijos tikrasis narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami, išskyrus lėšas, perduotas Asociacijai, kaip tikslinį įnašą nekilnojamam turtui pagal sutartį įsigyti.

5.5. Asociacijos tikrųjų narių pareigos:

5.5.1. Asociacijos tikrasis narys privalo laikytis Asociacijos įstatų;
5.5.2. Asociacijos tikrasis narys privalo mokėti Asociacijai Asociacijos Tarybos nustatytus mokesčius.

5.6. Asociacijos palaikančiųjų narių teisės:

5.6.1. Asociacijos palaikantysis narys gali dalyvauti, bet negali balsuoti Asociacijos  konferencijoje;
5.6.2. Asociacijos palaikantysis narys turi teisę naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
5.6.3. Asociacijos palaikantysis narys turi teisę, Asociacijos Tarybai pritarus, susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, pateikdamas prašymą raštu pirmininkui;
5.6.4. Asociacijos palaikantysis narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami, išskyrus lėšas, perduotas Asociacijai, kaip tikslinį įnašą nekilnojamam turtui pagal sutartį įsigyti.

5.7. Asociacijos palaikančiųjų narių pareigos:

5.7.1. Asociacijos palaikantysis narys privalo laikytis Asociacijos įstatų;
5.7.2. Asociacijos palaikantysis narys neprivalo mokėti Asociacijai, Asociacijos Tarybos nustatytų mokesčių.
5.8. Asociacijos palaikantieji ir tikrieji nariai gali tapti savo regiono koordinatoriais. Asociacijos regiono koordinatorius renkamas demokratiniu būdu iš Asociacijos palaikančiųjų narių arba tikrųjų narių. Regiono koordinatorių tvirtina Asociacijos taryba.
5.9. Asociacijos taryba turi teisę atšaukti regiono koordinatorių, jeigu jis nesilaiko Asociacijos įstatų, Asociacijos valdymo organų sprendimų, savo veikla kenkia Asociacijos ar jos narių įvaizdžiui ir geram vardui, kitais Asociacijos tarybos nustatytais atvejais.

5.10. Asociacijos regiono koordinatoriaus pareigos:
5.10.1. Regiono koordinatorius privalo tinkamai, skaidriai ir atsakingai atstovauti Asociacijos interesams koordinuojamame regione;
5.10.2. Regiono koordinatorius organizuoja susitikimus savo koordinuojamame regione, informuoja palaikančiuosius ir tikruosius narius apie Asociacijos veiklą ir planus, teikia Asociacijos tarybai koordinuojamo regiono narių pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos.
5.10.3. Regiono koordinatorius už savo veiklą atsiskaito Asociacijos tarybai.

6. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

6.1. Tapti Asociacijos tikruoju nariu galima pateikus Asociacijos tarybai užpildytą  prašymą, kuriame būtų nurodyti prašančiojo vardas, pavardė, gimimo metai ir jau registruoto Asociacijos nario rekomendaciją. Prašymą ir rekomendaciją tapti tikruoju nariu galima pateikti praėjus metų laikotarpiui nuo tapimo Asociacijos palaikančiuoju nariu ir aktyviai veikiant asociacijoje. Pateiktas prašymas svarstomas Asociacijos Tarybos susirinkime, kur balsų dauguma nutariama, ar palaikantysis narys gali tapti tikruoju Asociacijos nariu. Asociacijos tikrasis narys priimtu laikomas, kai jo prašymą tapti tikruoju nariu patvirtina Asociacijos taryba.
6.2. Tapti Asociacijos palaikančiuoju nariu galima pateikus Asociacijos pirmininkui užpildytą prašymą, kuriame būtų nurodyti prašančiojo vardas, pavardė, gimimo metai. Asociacijos palaikantysis narys laikomas priimtu, kai jo prašymą tapti palaikančiuoju nariu patvirtina Asociacijos pirmininkas.
6.3. Asociacijos nariai gali išstoti iš Asociacijos pateikę prašymą raštu Asociacijos pirmininkui, kurio sprendimu nariai išbraukiami iš Asociacijos tikrųjų ar palaikančiųjų narių sąrašo.
6.4. Asociacija turi teisę pašalinti tikruosius ir palaikančiuosius narius iš Asociacijos, jeigu jis nesilaiko Asociacijos įstatų, Asociacijos organų sprendimų, savo veikla kenkia Asociacijos ar jos narių įvaizdžiui ir geram vardui, nemoka Asociacijos tikrojo nario mokesčio ilgiau nei 6 mėnesius, kitais Asociacijos tarybos nustatytais atvejais. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos taryba.
6.5. Asociacijos narys gali būti suspenduotas nuo veiklos Asociacijoje. Suspendavimą tvirtina Asociacijos Taryba.

Visi LTF įstatai (atsidaro pilna įstatų versija) Įstatai

Noriu būti palaikančiuoju LTF nariu. Prašymas_priimti PALAIKANČIUOJU
Noriu būti tikruoju LTF nariu. PRAŠYMAS PRIIMTI Į LTF NARIUS 

Jei kilo klausimų, susisiekite:

    Ši svetainė apsaugota reCAPTCHA. Naudodamiesi sutinkate su Google
    Privatumo politika bei
    Sąlygomis