DĖL NEETIŠKŲ IR SU SEIMO NARIO STATUSU NESUDERINAMŲ ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO PIRMININKO ARTŪRO ŽUKAUSKO KOMENTARŲ NUOTOLINIO ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO POSĖDŽIO METU

LR Seimo valdybai
LR Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai
LR Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai
LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai
LR Seimo Mišriai Seimo narių grupei
LR Seimo Darbo partijos frakcijai
LR Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai
LR Seimo Laisvės frakcijai
LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijai

                                                                                                                                                                            2021 02 19 Nr. 20210219

KREIPIMASIS

DĖL NEETIŠKŲ IR SU SEIMO NARIO STATUSU NESUDERINAMŲ ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO PIRMININKO ARTŪRO ŽUKAUSKO KOMENTARŲ NUOTOLINIO ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO POSĖDŽIO METU

Lietuvos tėvus ir šeimas atstovaujančias organizacijos papiktino LR Seimo nario, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro Žukausko elgesys ir jo komentarai apie Lietuvos tėvus ir šeimas atstovaujančias organizacijas, kurie buvo pasakyti 2021 m. vasario 17 d., nuotolinio Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio metu svarstant kitos savaitės posėdžio darbotvarkę.

Minėto posėdžio metu, į komiteto narės Astos Kubilienės prašymą, kad į 2021 m. vasario 24 d. Švietimo ir mokslo komiteto posėdį, kai bus nagrinėjamas klausimas dėl Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos, būtų pakviestos organizacijos, kurios dėl to komitetui rašė raštus[1], tam kad „būtų vertybinė diskusija, kad šitas klausumas būtų tikrai išnagrinėtas ir kad būtų kuo daugiau nuomonių“[2], komiteto pirmininkas atsakė, kad kvies ne visas suinteresuotas organizacijas, bet tik kai kurias („”Gerai, mes pakviesim, bet ne visus”). Į Seimo narės Astos Kubilienės klausimą kodėl bus kviečiamos ne visos suinteresuotos organizacijos, komiteto pirmininkas atsakė taip:

„Aš nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos, kuriems nepatinka, kad ten kažkurioj vietoj pasakyta apie socialinę lytį. Su tokiais žmonėmis šnekėti tas pats kaip su plokščios žemės šalininkais.”

Manome, kad toks LR Seimo nario elgesys nėra etiškas ir nėra suderinamas su LR Seimo nario, o juo labiau su Seimo komiteto pirmininko statusu. Tokiais savo veiksmais jis žemina Seimo nario vardą ir diskredituoja LR Seimo reputaciją visuomenės akyse.

Atkreipiame dėmesį, kad duodamas Seimo nario priesaiką, Artūras Žukauskas prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Konstituciją ir įstatymus, o taip pat tarnauti demokratijai (LR Seimo statuto 3 str. 1d.). Su Lietuvos Konstitucijos gerbimu ir tarnavimu demokratijai nėra suderinamas toks Seimo nario elgesys, kai jis, remdamasis išankstinėmis nuostatomis[3], subjektyviai ir selektyviai sprendžia, kas iš suinteresuotų asmenų gali ir kas negali dalyvauti nagrinėjant klausimą komitete, taip pat juos viešai įžeidinėja dėl jų turimų įsitikinimų.

LR Konstitucijos 59 str. 4 d. sako, kad Seimo nariai eidami pareigas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija. LR Konstitucijos 29 str. 1 d. sako, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

LR Konstitucijos 25 straipsnis sako, kad Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Jau minėto 29 str. 2 d. sakoma, kad „žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų <…> įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“ Šios konstitucinės nuostatos, be kitų dalykų, reiškia ir tai, kad asmenys negali būti persekiojami ar diskriminuojami dėl savo įsitikinimų, dėl to negali būti apribotos įstatymų jiems suteiktos teisės ir galimybės, įskaitant ir tas, kurias jiems – asmeniškai kaip piliečiams, ar kolektyviai, kaip piliečių asociacijoms – garantuoja LR Seimo statutas ir LR Teisėkūros pagrindų įstatymas.

LR Seimo statutas, reglamentuodamas LR Seimo komitetų darbo tvarką, nustato, kad Seimo komitetas, atlikdamas parlamentinę kontrolę (Statuto 49 str. 5 d.) arba nagrinėdamas gautus kreipimusis (Statuto 49 str. 10 p.), gali kviestis į komiteto posėdžius „visuomeninių organizacijų <…> atstovus (Statuto 52 str. 6 d.), [4] o organizuodamas komitete klausymus, net ir privalo kviesti suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių atstovus (Statuto 54 str. 2 d.)[5]

 Pagal Statutą šią funkciją įgyvendina komiteto pirmininkas, kuris atstovauja komitetui santykiuose su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis (Statuto 52 str. 1 d. 8 p.), jis kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis (Statuto 50 str. 1 d. 5 p.). Tačiau Statutas nesuteikia teisės komiteto pirmininkui vienašališkai, subjektyviai ir selektyviai, remiantis turimomis išankstinėmis nuostatomis, nuspręsti ką kviesti, o ką nekviesti į komiteto posėdį. Šiuo konkrečiu atveju, komiteto pirmininko įvardintos organizacijos ir iškėlė klausimą dėl Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos įgyvendinimo.

Taip pat pažymėtina, kad LR teisėkūros pagrindų įstatymas nustato konsultavimosi su visuomene pareigą, kuri apima ir galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą (Teisėkūros pagrindų įstatymo 2 str. 3 d), o taip pat įtvirtina atvirumo ir skaidrumo teisėkūroje principą, reikalaujantį, kad teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti (3 str., 1 d., 4 p.). Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko predispozicija nekviesti jam nepatinkančių nevyriausybinių organizacijų į komiteto posėdį nedera su šiais teisėkūros principais.

LR Seimo narį jo veikloje saisto ne tik LR Konstitucija ir Seimo statutas, bet ir Valstybės politikų elgesio kodeksas, patvirtintas 2006 m. rugsėjo 19 d. priimtu Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. X-816, kurio tikslas „skatinti valstybės politikų <…> atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei. Šio kodekso 4 str. įtvirtina tokius Valstybės politikų elgesio principus, kaip pagarba žmogui ir valstybei[6], kuris įpareigoja Seimo narį laikytis žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrinti bei vadovautis LR Konstitucija ir teise, teisingumu, kuris reikalauja, kad Seimo narys vienodai tarnautų visiems žmonėms, nepaisant jų politinių pažiūrų ar kitų skirtumų[7] ir nešališkumu, kuris įpareigoja būti objektyviu priimant sprendimus ir vengiant išankstinio nusistatymo [8].

Mūsų įsitikinimu, LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, išreikšdamas nepagarbų ir išankstiniu nusistatymu paremtą požiūrį į tėvus ir šeimas atstovaujančias organizacijas, bei išsakydamas ketinimą dėl jų turimų įsitikinimų nekviesti jų į komiteto posėdį, šiuos Kodekse įtvirtintus politikų elgesio principus pažeidė.

Todėl, remiantis Statuto 32 str. 1 d. 14 p.,  33 str. 3 d., 78 str. 3 d. 3 p. prašome

Seimo valdybos:

  • Nagrinėti klausimą dėl Artūro Žukausko tinkamumo eiti Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pareigas;

LR Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos ir (ar) LR Laisvės partijos frakcijos:

  • Kelti klausimą Seimo valdyboje dėl Artūro Žukausko tinkamumo eiti Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pareigas;
  • kreiptis į LR Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad  būtų išnagrinėtas klausimas dėl LR Seimo nario ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro  Žukausko padarytų Seimo statuto ir kitų teisės aktų bei etikos pažeidimų.

LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijos:

  • savo iniciatyva inicijuoti tyrimą dėl LR Seimo nario ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro  Žukausko padarytų Seimo statuto ir kitų teisės aktų bei etikos pažeidimų.

Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas  Darius Trečiakauskas

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos vadovė Violeta Vasiliauskienė

Laisvos visuomenės instituto vadovė Diana Karvelienė

Sąjungos „Vardan Šeimos“ pirmininkė Edita Morkūnienė

Mokymosi šeimoje asociacijos pirmininkė Agnė Kundrotienė


[1] Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumas, Laisvos visuomenės institutas, Sąjunga „Vardan šeimos“, Mokymosi šeimoje asociacija

[2] „Man norėtųsi, kad būtų vertybinė diskusija, kad šitas klausumas būtų tikrai išnagrinėtas ir kad būtų kuo daugiau nuomonių. <…> Labai didelis prašymas, kad būtų pakviestos nevyriausybinės organizacijos, nes mes žinome, kad pagal Konstituciją tėvai turi teisę auklėti vaikus pagal savo vertybes“ (Seimo narė Asta Kubilienė)

[3] Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2021 m. vasario 24 d. Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje numatomas svarstyti ne Stambulo konvencijos ratifikavimo, bet Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa (SLURŠ) įgyvendinimo klausimą (dėl šios programos organizacijos rašė raštą Švietimo ir mokslo komitetui). Taigi, minėtų organizacijų požiūris ir nuostatos dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo nėra ir negali būti kliūtis joms dalyvauti nagrinėjant šį klausimą.

[4] „Komitetai gali kviesti į posėdžius kitus Seimo narius, taip pat savivaldybių tarybų narius, ministerijų, kitų valstybės institucijų, partijų, visuomeninių organizacijų, mokslo įstaigų atstovus, specialistus, mokslininkus ir kitus reikalingus asmenis, suderinę tai su tų institucijų ar organizacijų vadovais“

[5] 2. Komiteto klausymuose dalyvauja ekspertai, suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių atstovai, įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintys asmenys, aptariami pasiūlymai ir pataisos svarstomam teisės akto projektui.

[6] 1) pagarba žmogui ir valstybei – laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis;

[7] 2) teisingumas – vienodai tarnauja visiems žmonėms nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsilavinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtumų;

[8] 8) nešališkumas – neturi sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti valstybės politiko pareigas ir varžytų jo apsisprendimo laisvę priimant sprendimus, taip pat yra objektyvus priimdamas sprendimus ir vengia išankstinio nusistatymo;

2 thoughts on “DĖL NEETIŠKŲ IR SU SEIMO NARIO STATUSU NESUDERINAMŲ ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO PIRMININKO ARTŪRO ŽUKAUSKO KOMENTARŲ NUOTOLINIO ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO POSĖDŽIO METU

  1. Rasa says:

    Nesupranti, kaip demokratinėje valstybėje seime gali leisti sau elgtis taip žmogus. Manau, dėl tokio dalyko jam reikia palikti savo užimamą vietą, nes jis to komiteto pirmininkas.

  2. Adelė says:

    Šiandien yra nesiskaitoma su Lietuvos piliečiais, žeidžiamas jų orumas patyčiniais išsireiškimais dėl nuomonės ir dalyvavimo. Ptitariu kreipimuisi. Šiandien kaip niekad, pasirašiusi peticiją, edu įžeista, nes teisėsaugos pavadinti niekiniais. Lietuvos piliečiai dėl žemos Seimo narių kultūros išsityčiojant iš pilietiškumo yra pažeminti ir įskaudinti. Susidaro nuomonė, jog Lietuvos žmonės vyriausybei ir kai kuriems Seimo nariams nerūpi ir tuo jie pažeidžia rinkiminį įsipareigojimą atsakingai dirbti žmonių labui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.