Kreipimasis dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo

Lietuvos Respublikos Prezidentei         2013 m.balandžio 30 d.

Daliai GRYBAUSKAITEI

KREIPIMASIS DĖL 2011 m. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo

Jūsų Ekscelencija Prezidente,

Suprasdami Jūsų susirūpinimą smurto Lietuvoje klausimu bei reaguodami į 2013 m. kovo 19 d. Jūsų pareiškimą, kuriuo palaikote Europos Tarybos konvenciją (toliau– Konvencija), pasigendame viešos diskusijos ir skaidrumo aptariant šios Konvencijos keliamą įsipareigojimą mūsų šaliai, poveikį kultūrai, tautiškumui, papročiams ir visuomenės bei valstybės pagrindui – šeimos institutui.

Visiškai sutinkame, kad smurtas ir nepagarba žmogaus orumui iš tiesų yra opi Lietuvos problema. Todėl labai pritariame iniciatyvoms aptarti Lietuvoje įsigaliojusį „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje“ įstatymą bei jo įgyvendinimo problemas. Kviečiame kreipti dėmesį šeimos instituto bei jo gerovės stiprinimui, o taip pat ugdyti jaunimo gebėjimą suprasti skirtingų lyčių unikalumą bei papildomumą.

 

Kviečiame atkreipti Jūsų dėmesį į esminius Konvencijos principus bei sąvokas, kurios mums kelia didelį ir pagrįstą nerimą, ir dėl kurių Konvenciją vertiname neigiamai:

1. Prisidengdama kova su smurtu prieš moteris Konvencija įteisintų bendražmogiškas vertybes naikinančią bei moksliškai nepagrįstą „socialinės lyties“ (gender) ideologiją;

2. Konvencija iš esmės įprasmintų smurtą prieš smurtautoją, todėl smurto problemos praktiškai nespręstų, o tęstų jo grandinę su tolesnėmis neigiamomis pasekmėmis tiek pačiam smurtautojui, tiek jo artimai aplinkai ir vaikams.

Konvencijoje lytis apibrėžiama tik kaip visuomenės suformuoti vaidmenys, elgsena, veikla ir bruožai (gender) (I sk. 3 str. c). Gender ideologijos esminis teiginys – lytis nėra nulemta biologiškai, bet priklauso vien nuo socialinės aplinkos. Nebelikus biologinio pamato, peršama mintis, kad lytis yra pasirinktinas dalykas, tolygus pomėgio, profesijos ar kitokiam pasirinkimui, o ne įgimtas.  Ratifikuodama Konvenciją Lietuva įsipareigotų švietimo įstaigose skatinti vaikus nesitapatinti su savo lytimi (III sk. 12str. 1). Ilgainiui negrįžtamai būtų sunaikintos pamatinės Tautos ir šeimos vertybės bei sąvokos – Tėvas, Mama, Šeima. Dirbtinis, mechaniškas lyčių ribų trynimas prisidengiant pseudomoksline teorija yra ne tik žalingas, bet ir nusikalstamas.

Daugelio Lietuvos ekspertų ir praktikų išvados sutampa: Konvencija kaip smurto šalinimo priemonė neatitinka šiandienio pasaulio mokslo įžvalgų ir pažangiosios patirties. Konvencijoje dėmesys koncentruojamas į „kovą“ prieš smurtą bei baudžiamąjį persekiojimą, t.y. į pasekmes, o veiksminga, kompleksinė, orientuota į švietimą ir ugdymą prevencija praktiškai nenumatyta. Būtent pastarosios priemonės yra kur kas pigesnės ir veiksmingesnės. Kitų šalių patirtis parodė, kad priemonės prieš smurtą, besiremiančios vien įstatymu, fizine jėga bei orientuotos į atskiras nukentėjusių žmonių grupes,nėra veiksmingos, todėl realiai nepagerina situacijos.

Lietuvos ir užsienio specialistų nuomone, šios Konvencijos įgyvendinimas yra kontraversiškas socialinis eksperimentas, kuriantis iš esmės naują žmogų ir visuomenę. Kaip organizacijos, dirbančios su šeimomis bei jaunimu, ir kaip tėvai, siekiantys kurti savo vaikams aplinką, kurioje jie galėtų ne tik fiziškai sveikai, bet ir moraliai bei dvasiškai vystytis, esame įsitikinę, jog Lietuvai pasirašius šią Konvenciją būtų atvertos durys vaikų psichologinės ir socialinės raidos žalojimui, nukentėtų santykių tarp skirtingų lyčių darna, atsirastų įtampa visuomenėje.

Lieka visiškai neaišku, kodėl kilnus siekis apsaugoti moteris priverstinai susiejamas (78 str.)  su translytine apsauga (4 str. 3 dalis) ir „socialine lytimi“, bei neleidžiama atsižvelgti nei į tradicijas, nei į kultūrinius ypatumus(V sk. 42.1 str.).

Todėl kviečiame Jus, atsakingai įvertinus šias aplinkybes, imtis visų priemonių, kad ši Konvencija nebūtų pasirašyta. Esame pasiruošę bendradarbiauti įgyvendinant Lietuvoje abipusės vyro bei moters pagarbos puoselėjimo politiką, idant mūsų Tėvynėje būtų saugu ir gera gyventi visiems.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
Lietuvos tėvų forumas
Vysk. M.Valančiaus Blaivystės sąjūdis
Vakarų Lietuvos tėvų forumas