REIKALAVIMAS DĖL SIŪLYMO ATLIKTI VAIKO IR ŠEIMOS NARIŲ TESTAVIMĄ IR MOKSLO PASLAUGŲ NETEIKIMO KONTAKTINIU BŪDU UGDYMO ĮSTAIGOJE PAGRINDIMO PATEIKIMO

UGDYMO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS direktoriui (-ei) 
DIREKTORIAUS (-ĖS) VARDAS PAVARDĖ 

Aš, vaiko mama/tėvas/globėjas (-a), VARDAS PAVARDĖ, kurio (-ios) dukra/sūnus VARDAS, PAVARDĖ, gim. DATA, lanko UGDYMO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS, X klasę,  atsižvelgiant į Jūsų vadovaujamos ugdymo įstaigos siūlymą atlikti kaupinių testavimą pagal 2021 m. kovo 13 dieną įsigaliojusį LR Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio  ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo Arūno Dulkio sprendimą DĖL  PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI BANDOMĄJĮ SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, Nr. V-513, remiantis 1998 m. birželio 25 dieną įsigaliojusiu LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu 

DĖL GEROSIOS KLINIKINĖS PRAKTIKOS TAISYKLIŲ, Dok. Nr. 320, reikalauju:

1. Pateikti Institucijos priežiūros komisijos/Nepriklausomo etikos komiteto (IPK/NEK) patvirtinimą apie leidimą atlikti tyrimą, kuris užtikrina, kad dalyvaujančių tyrime  asmenų teisės, saugumas ir gerovė bus tinkamai apsaugoti. Ypatingai atkreipiant dėmesį į tyrimą, kuriame dalyvauja teisiškai pažeidžiami tiriamieji – mažamečiai vaikai.

2. Pateikti šio tyrimo protokolą su tiriamosios hipotezės aprašymu ir pagrindimu.

3. Man, kaip medicininio projekto dalyviui ir kaip nepilnamečio asmens, dalyvaujančio  tyrime, atstovui, pateikti atitinkamą informuotą sutikimo dokumentą, nurodantį apie  mano ir mano vaiko (-ų) dalyvavimą bandomajame medicininiame tyrime. 

4. Pateikti informaciją apie vykdytinų kaupinių testų validaciją Lietuvoje, sveikų žmonių  populiacijoje, įvairiose amžiaus grupėse. 

5. Pateikti šio masinio testavimo įtaką, mažinant su Covid-19 susijusių hospitalizacijos ir  mirčių skaičių, pagrindžiančius statistinius rezultatus. 

6. Atsakyti, kaip bus vykdomas ir užtikrinamas Sveikatos ministro sprendimo V-513 6.1  punkte paminėtas asmens duomenų tvarkymas (nuo 2018 m. gegužės 25 d. galiojantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)) – duomenų rinkimas, kaupimas  ir saugojimas: 

6.1. Patvirtinkite, prašau, kad tvarkote mano asmens duomenis. Jei taip, nurodykite,  kokių kategorijų asmens duomenis tvarkote ir kokia forma juos saugote (popieriuje, failuose,  duomenų bazėse ir t.t.). 

6.2. Pateikite, prašau, kokią informaciją apie mane tvarkote failuose, duomenų bazėse,  elektroniniuose laiškuose, dokumentuose, kurie yra jūsų kompiuterių tinklinėse saugyklose ar  kitose informacinėse sistemose, telefoninių pokalbių ar kituose garso įrašuose, vaizdo  stebėjimo įrašuose ar nuotraukose. 

6.3. Išvardinkite, prašau, duomenų tvarkymo tikslus, kuriais vadovaudamiesi tvarkote  mano asmens duomenis. Jei per pastaruosius 12 mėnesių šie tikslai keitėsi – nurodykite  kiekvieno tikslo galiojimo laikotarpius. 

6.4. Pateikite, prašau, sąrašą visų įmonių, organizacijų, valstybinių institucijų ar kitų  trečiųjų šalių, kurioms perdavėte, turite galimybę/prievolę perduoti arba suteikiate teisę  nuskaityti/susipažinti su mano asmens duomenis arba jų dalimi. 

6.5. Prašau nurodykite asmens duomenų saugojimo laikotarpius. Jei duomenis  kategorizuojate – kiekvienos duomenų kategorijos saugojimo laikotarpį. 6.6. Jei duomenis apie mane gaunate ne tik tiesiogiai iš manęs bet ir iš kitų šaltinių,  prašau pateikti šių šaltinių sąrašą ir nurodyti ar tai yra viešos prieigos informacijos šaltinis. 

Taip pat turiu pagrindo manyti, kad toks testavimas, kaip vienintelė sąlyga vaikams grįžti  mokytis į valstybinę įstaigą ir gauti kokybišką ugdymą kontaktiniu būdu, yra galimai  antikonstituciška ir galimai pažeidžia tam tikrus LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 straipsnius  bei ES Pagrindinių teisių chartiją. Be to, vaikai, kurių šeimos nariai atsisako atlikti savanorišką testavimą, taip pat neturi būti diskriminuojami.

LR Konstitucijos 41 straipsnio pirma eilutė numato:  

„Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas.“ 

LR Konstitucijos 21 straipsnis taip pat numato: 

„Žmogaus asmuo neliečiamas. 
Žmogaus orumą gina įstatymas. 

Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos  bandymai.“ 

LR Kontitucijos 29 straipsnis numato: 

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“  

LR Švietimo įstatymo 5 straipsnis. Švietimo sistemos principų 1 eilutė numato: 1) lygios galimybės – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmens teisių  įgyvendinimą, kiekvienam asmeniui ji laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo  bei pirmosios kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti  naują“. 

15 straipsnis. Kitas neformalusis vaikų švietimas: 

1. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos  poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio  ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias,  stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.“ 

24 straipsnis. Lietuvos gyventojų teisė ir pareiga mokytis: 

„1. Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat ar laikinai gyventi  Lietuvos Respublikoje, turi teisę mokytis, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją. 2. Valstybė imasi priemonių, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje mokytųsi pagal priešmokyklinio,  pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.  

3. Kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui, užsieniečiui, turinčiam teisę nuolat ar laikinai  gyventi Lietuvos Respublikoje, valstybė garantuoja: 

1) priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą.“ 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 14 straipsnis „Teisė į mokslą“ numato:

1. Kiekvienas turi teisę į mokslą; profesinis ir tęstinis mokymas turi būti prieinamas visiems.

2. Ši teisė apima galimybę nemokamai įgyti privalomąjį išsilavinimą.

3. Laisvė steigti demokratiniais principais grindžiamas mokymo įstaigas ir tėvų teisė užtikrinti  savo vaikų švietimą ir mokymą pagal savo religinius, filosofinius ir pedagoginius įsitikinimus  turi būti gerbiamos pagal jų įgyvendinimą reglamentuojančius nacionalinius įstatymus.“ 

Remiantis šiais išvardintais įstatymais ir konstitucinėmis teisėmis, reikalauju pagrįsti ir pateikti dokumentą, kuriuo remiantis vaikas negali grįžti į valstybinę mokyklą, jeigu atsisako atlikti jūsų pateiktą pasiūlymą atlikti kaupinių testavimą, kuris įvardijamas,  kaip savanoriškas.  Atsakymą prašau pateikti kaip įmanoma per trumpesnį laiką, kad kuo greičiau būtų galima  užtikrinti mokinių sugrįžimą į kokybišką ir normalų ugdymą.

…………………………… 

(data) 

(galima pasirašyti sertifikuotu el. parašu, tokiu atveju  

čia pažymėti: Pasirašyta sertifikuotu el. parašu

……………………………. …………………………………………………..
(parašas) (vaiko atstovo (-ės ) vardas, pavardė)

4 thoughts on “REIKALAVIMAS DĖL SIŪLYMO ATLIKTI VAIKO IR ŠEIMOS NARIŲ TESTAVIMĄ IR MOKSLO PASLAUGŲ NETEIKIMO KONTAKTINIU BŪDU UGDYMO ĮSTAIGOJE PAGRINDIMO PATEIKIMO

 1. Raimundas says:

  Šių metų balandžio 1d. į asmeninį elektrononį paštą gavau Klaipėdos S.Dacho pagrindinės mokyklos 4T klasės mokytojos persiųstą laišką „APKLAUSA 4T KLASĖ. DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KONTAKTINIU BŪDU IR PROFILAKTINIO MOKINIŲ TIKRINIMO“. Perskaitęs šį siunčiamą dokumentą, pirmiausiai pagalvojau, kad tai yra ne itin subtilus balandžio pirmosios pokštas. Tačiau, pradėjęs gilintis ir analizuoti jo turinį , supratau, kad tokiu būdu yra platinamas dokumentas, kuris prieštarauja LR Konstitucijos nuostatoms ir yra skirtas įtvirtinti antikostitucinius veiksmus , išdėstytus nurodomame dokumente – LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMe “DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI BANDOMĄJĮ SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE” 2021 m. kovo 12 d. Nr. V-513“.
  Visų pirma šis raštas yra nekorektiškas dėl to, kad jame nekalbama apie šeimą, bet kalbama apie kažkokius mistinius „namų ūkius“, „šeimos ūkius“. Mūsų sūnus auga šeimoje,mes- tėvai – esme jo įstatyminiai atstovai ir mes- tėvai ir mūsų vaikas, sutinkamai su LR Konstitucija, esame Šeima, turime konstitucinę prievolę auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti, o Valstybė, atstovaujama LR Vyriausybės turi prievolę užtikrinti LR Konstitucijos 41 straipsnio nuostatos „Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas“ galiojimą.
  LR Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas teisės aktas, ir jame nėra numatyta galimybė teikti skirtingas mokymo paslaugas tiems, kurie turi kitokį požiūrį . Nėra nė vieno galiojančio legitimaus LR teisės akto, kuris skirstytų piliečius į tinkamus mokyti kontaktinius būdu ir į tinkamus mokyti surogatiniu nuotoliniu mokymu.
  Metai laiko yra pakankamas laiko tarpas, kad taptų aišku, kad surogatinis nuotolinis mokymas nėra pilnavertis ir neatstoja realaus kontaktinio ugdymo proceso. Todėl stūmimas į užribį tų, kurie atsisakys testuotis testais, kurie jau dabar kai kurių ES valstybių teismų ir net PSO pripažinti netinkamais Covid19 diagnozavimui yra neprotingas ir nelogiškas.
  Bukai užsispyręs „valdžios“ mėginimas testuoti vaikus turi tikrai nemedicininius tikslus, o yra bandoma išugdyti ir įtvirtinti buką paklusnumą bet kokiems nelegitimiems „valdžios“ veiksmams. Kitaip sakant suformuoti „imunitetą“ neadekvatiems ir visuomenei žalingiems sprendimams. Tai yra akivaizdi prievartinio kaukių dėvėjimo lauke ar judėjimo ribojimo tąsa.Po to sekantis žingsnis gali būti prievartinis vakcinavimas.
  Mūsų šeima, būdama įstatyminiais savo sūnaus atstovais, atsisakome net pildyti pateiktą anketą, kurioje „prašoma“ nurodyti:
  Mokinio vardas, pavardė………………………………………………………………………………
  1. Noriu, kad mano sūnui/dukrai ugdymas būtų organizuojamas kontaktiniu būdu ir todėl sutinku, kad jam/jai bei mūsų šeimos ūkiui būtų atliekamas PGR tyrimas (nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių metodu tyrimas)
  TAIP NE
  Anketoje net nebenurodoma, kad šis testavimas yra „BANDOMASIS SAVANORIŠKAS PROFILAKTINIS TYRIMAS“, todėl, pasirašę šį sutikimą, galime tapti nesibaigiančių eksperimentų ir bandymų poligonu.
  LR Konstitucijos 21 str. yra teigima: „Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.“
  Dar senovės romėnai nustatė kertinį teisės pricipą „Ex injuria jus non oritur“- iš neteisybės teisė neatsiranda.
  Šis principas galioja teisinėse valstybėse.
  Todėl atsisakome dalyvauti neteisėtuose veiksmuose ir kviečiame laikytis LR Konstitucijos 3 str. nuostatos „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“ , kadangi konkrečiu atveju mes esame verčiami elgtis antikonstituciškai ir kolaboruoti su šių veiksmų iniciatoriais.
  Šeimos vardu ir vardan LR Konstitucijos

 2. Dvasia says:

  Sveiki, kas dar sveiki! Mūsų šeima jau persirgo covidu. Uoslė silpnoka, bet galva dar veikia. Turim pradinuką. Atsisakėm tirtis kaupinių metodu (kai sirgom, vaiko netestavom, todėl neturėjom įrodymų, kad persirgom covid-19). Prieš kelias dienas paskambino mokytoja, ir labai gražiai ir taktiškai paklausė, kodėl taip nusprendėm. Pasirodo, mūsų vaikas vienintelis neis į mokyklą. Jai bus labai sudėtinga mokytis vaikus mišriai, nes sąlygų mokykloje nėra ir kaip suprantu nebus. Tikrai suprantu mokytoją. Suprantu, kad testuotis reikia, norint sustabdyti viruso plitimą. Bet nesuprantu, kodėl per Pandemiją reikia grįžti į mokyklas, o namuose likusiems vaikams nėra sudaryta sąlygų mokytis. Štai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistės atsakymas į mano klausimus, kokios rekomendacijos mokykloms dėl ugdymo, kai dalis vaikų lieka mokytis namie: „Savivaldybių, kuriose nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, teritorijose esančiose ugdymo įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Šiose savivaldybėse nuotolinis mokymas mokiniams, negalintiems dalyvauti pamokose nėra vykdomas, išskyrus tuos atvejus, kai mokykla turi reikiamas technines galimybes kasdienį ugdymo procesą transliuoti ir mokiniams, besimokantiems iš namų (t. y. turi įsirengusi hibridiniam mokymui tinkamas klases).“ Taigi nuotolinis mokymas nėra vykdomas, nes nėra sąlygų, o mokytojai turi suktis iš padėties. Išvada, pasidarėme mokamą antikūnių testą, kad nereikėtų krapštyti nosies ir einame į mokyklą, nes antikūnių turime. Ir tikrai šis tyrimas nėra savanoriškas, o tam, kad galėtų vaikas ir toliau mokytis. Liga klastinga, saugotis reikia, bet testuoti vaikų nereikėtų. Galima nupirkti gretųjų testų tėvams ir tegu testuojasi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.